VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj eBookov (elektronických kníh) a online kurzov

 1. Úvodné ustanovenie a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou „VOP“) platia pre nákup ebookov (elektronických kníh) a online kurzov (ďalej oboje spoločne označované aj ako „digitálny obsah“ alebo „produkty“)cez webové rozhranie www.marikamikulasova.sk .
 3. Nákup produktov prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho aj Predávajúceho. Podmienky, ktoré sú v Kúpnej zmluve dohodnuté odlišne od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok www.marikamikulasova.sk súvisia.
 4. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než produkt kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky, či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním produktu.Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že v objednávke kliknete na tlačidlo „Odoslať objednávku“, mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.
 5. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie.Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
II. Dôležité pojmy (definície)
III. Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy
IV. Cena produktov a platba
V. Dodacie podmienky
VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom a ochrana autorských práv
VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok
IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
X. Záverečné ustanovenia

 

 1. Dôležité pojmy (definície)
 2. PREDÁVAJÚCI.
  Predávajúcim je: Mária Mikulášová
  IČO:
  IČ DPH:
  S miestom podnikania: Tupolevova 2, 851 10 Bratislava, Slovenská republika
  Zapísaný v živnostenskom registri
  Kontaktný telefón: +421 902149896
  Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: marika@marikamikulasova.sk
 3. KUPUJÚCI.Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.marikamikulasova.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým si zakúpi niektorý z produktov. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba – OSVČ alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.
 4. SPOTREBITEĽ.Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.
 5. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA.Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci i viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi zákonom stanovené informácie. Ak je Kupujúcim iná osoba než spotrebiteľ, nevyužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.
 6. ZMLUVA UZATVORENÁ DIŠTANČNÝM SPÔSOBOM.Je to taká Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá prostredníctvom PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU, tj. je uzavretá bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vaším operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 7. ROZHODUJÚCE PRÁVNE PREDPISY.Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z.z., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ a o zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník. (ďalej tiež „OZ“).

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci objednáva produkty cez webové rozhranie, tj. cez automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
 2. POPIS PRODUKTOV.Na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkaných produktov vrátane informácií o tom, čo obsahujú, komu sú určené, čo Kupujúcemu môžu priniesť a v akom formáte sú poskytované, prípadne, či sú pre ich efektívne používanie a absolvovanie nutné ešte nejaké ďalšie podmienky. Je tu aj podrobný popis bonusov, ktoré sú k jednotlivým produktom poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúca nie som povinná uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov.
 3. OBJEDNANIE PRODUKTOV.Na objednávanie produktov cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, e-mail, telefónne číslo, u podnikateľov IČO, DIČ, a zvolíte spôsob úhrady a vyberiete označením (zakliknutím) vybraný produkt alebo produkty.

Pred odoslaním objednávky je vám umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo pod objednávkou.

O prijatí objednávky vás budem informovať e-mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Súčasťou (prílohou) je aj zálohová faktúra na produkt. Do okamihu, než je vám doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné telefonicky alebo e-mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzavretá.

V prípade pochybností vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky. V prípade, že sa mi nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa nebudem naďalej zaoberať.

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujem v elektronickej podobe, nie je prístupná.
 2. Cena produktov a platba
 3. CENA PRODUKTOV.Na webovom rozhraní je vždy uvedená i aktuálne platná cena jednotlivých produktov. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Ak je uvedená akciová cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akciová cena platí. Vzhľadom k charakteru produktov nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. predtým, než kliknete na tlačidlo pod objednávkou, je preto už konečnou cenou.
 4. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená pri produkte v okamihu odoslania vašej objednávky(uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie som povinná vám za takúto zjavne chybnú cenu produkt dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v dobe medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.
 5. Ak medzi nami nie je výslovne dohodnuté inak, som povinná vám produkty dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.
 6. SPÔSOB PLATBY.Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  – Bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1-2 pracovné dni): pokyny k platbe v podobe zálohovej faktúry obdržíte v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt čo najskôr dodaný.
 7. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY.
  V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky (teda od uzavretia Kúpnej zmluvy). Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, kedy je príslušná čiastka pripísaná na môj bankový účet.
  Produkty nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.
 8. Dodacie podmienky
 9. SPÔSOB DODANIA.Pri kúpe e-booku bude digitálny obsah vo formáte pdf alebo obdobnom dodaný po zaplatení kúpnej ceny na e-mail ako príloha e-mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť, či otvoriť. Pri kúpe on-line kurzu vám po uhradení ceny bude vytvorený užívateľský účet na webovom rozhraní a budú vygenerované a na elektronickú adresu uvedenú v objednávke zaslané prístupové údaje k vášmu užívateľskému účtu (podmienky užívania sú uvedené v čl. VI týchto VOP). V prípade, že je pre všetkých prihlásených kurz otváraný v rovnaký deň, obdržíte po zaplatení prístupové údaje vo vopred ohlásený deň. Po prihlásení s využitím prístupových údajov vám bude digitálny obsah (on-line kurz) dodaný sprístupnením členskej sekcie. Ak to je s ohľadom na nadväznosť obsahu efektívne, budú vám jednotlivé lekcie sprístupňované postupne, podľa harmonogramu uvedenom na „nástenke“ členskej sekcie on-line kurzu.
 10. DODACIA LEHOTA.E-book a on-line kurz (prístupové údaje) bude dodaný do 3 pracovných dní od pripísania platby na môj bankový účet.
 11. Po dodaní produktu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a pokiaľ zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma, prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
 12. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

 1. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom a ochrana autorských práv
 2. Digitálny obsah zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte doc a pdf. Pre on-line prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby váš hardvér umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Produkty sú vytvorené s využitím mojich znalostí a skúseností a rokov praxe. Jedná sa o návody a odporúčania a záleží len na vás, ako ich v praxi použijete a akú starostlivosť a úsilie budete venovať uvádzaniu týchto informácií do praxe. Preto nemôžem zodpovedať za to, aké konkrétne výsledky na základe produktov sami dosiahnete. Produkty nenahrádzajú osobnú konzultáciu. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho využitie ďalším osobám. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin.
 4. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET.Po zakúpení on-line kurzu obdržíte po úhrade ceny prístupové údaje k prihláseniu do vášho užívateľského účtu tak, ako je uvedené v časti o dodacích podmienkach (čl. V. VOP). Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. Ako kupujúci sa tiež zaväzujete udržiavať vaše údaje uvedené v užívateľskom účte aktívne a pravdivé. V prípade závažného porušenia vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP som oprávnená vám užívateľský účet zneprístupniť či zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia vašich povinností týkajúcich sa ochrany autorských práv.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, poučenie pre spotrebiteľa

 1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodu v 14 dennej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. Ako kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť i v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade vadného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, kedy by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenia autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom.

Ak by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 10 dní po splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší. V prípade odstúpenia od zmluvy som oprávnená vám okamžite zrušiť prístup do členskej sekcie.

 1. Ak vám je spoločne s produktom poskytnutý darček, bonus, je darovacia zmluva medzi nami uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodu alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z mojej strany pre podstatné porušenie vašich povinností z Kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, pokiaľ nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

 1. Právo na záruku a práva vznikajúce z chybného plnenia sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi uvedenými v Občianskom zákonníku
 2. Ako Predávajúci vám zodpovedám, že výrobok pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol chybný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedám aj za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov od prevzatia produktu.
 3. V prípade výskytu vady, ktorú nie je možné odstrániť alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskytu väčšieho počtu vád máte právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte právo na dodanie nového produktu bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by som nebola schopná vám nový produkt bez vád dodať, rovnako tak aj v prípade, že by som nezjednala nápravu v primeranej dobe alebo že by vám zjednanie nápravy pôsobilo značné problémy. Vzhľadom k charakteru produktu prichádza v úvahu ako vada nedostupnosť časti obsahu, prípadne chýbajúca alebo nečitateľná časť.
 4. Práva z chybného plnenia vám nenáležia, pokiaľ by ste pred prevzatím produktu vedeli, že produkt má vadu alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním alebo uložením produktu.
 5. Ak vám nebol produkt (resp. u online kurzu prístupové údaje) dodané v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najskôr zložky „hromadná pošta“ alebo spam. Ak ani tam produkt (prístupové údaje) nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odstavca.
 6. Reklamáciu u mňa uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť e-mailom na elektronickú adresu marika@marikamikulasova.sk alebo zaslať písomne na adresu uvedenú v čl. II VOP. Uvítam, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, ak sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie, ak ste spotrebiteľ.
 7. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 8. Ak máte k uzavretej Kúpnej zmluve, jej plneniu, či mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma, prosím, na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese marika@marikamikulasova.sk
 9. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
 10. Ak medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Záverečné ustanovenia
 12. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy.
 13. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní.
 14. Vezmite prosím na vedomie, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.
 15. Tieto VOP sú účinné od 1. 4. 2021.